REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA MOTORYZACJI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
1. Cel Regulaminu.

Regulamin określa organizację i funkcjonowanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) oraz zasady koordynacji działań Rady z aktywnościami zapisanymi w harmonogramie realizacji projektu POWR.02.12.00-00-SR01/17-00. Sektorowa Rada ds. kompetencji sektora motoryzacyjnego, w dalszej części Regulaminu zwana jest „Radą”.

2. Podstawa prawna działania Rady.

2.1. Rada jest radą sektorową w rozumieniu art. 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158), a jej organizację i prowadzenie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (zwana dalej „Agencją”) powierzyła podmiotom wybranym w konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tj. Polskiej Izbie Motoryzacji, Związkowi Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
2.2. Prezesi Polskiej Izby Motoryzacji, Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., będących stronami Porozumienia zawartego na rzecz realizowanego projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” tworzą Grupę Sterującą.
2.3. Rada działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu, rocznych planów pracy i planu komunikacji skoordynowanych
z harmonogramem projektu POWR.02.12.00-00-SR01/17-00.
2.4. Rada zostaje powołana na czas realizacji projektu, o którym mowa w ust. 2.1.

3. Cel działania i kompetencje Rady (główne zadania).

3.1. Rada stanowi forum wymiany doświadczeń i konsultacji pomiędzy organami administracji publicznej, sferą edukacji formalnej i pozaformalnej oraz nieformalnej, jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami działającymi w sektorze motoryzacji z udziałem partnerów dialogu społecznego, samorządu zawodowego i innych interesariuszy działających na rzecz rozwoju sektora motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności).
3.2. Celem działania Rady jest identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych związanych z rozwojem sektora motoryzacyjnego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.
3.3. Do głównych zadań Rady należy:
1. wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze motoryzacji, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy
z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową);
2. opracowanie zasad funkcjonowania porozumień edukacyjnych na podstawie znanych rozwiązań europejskich, jako formy włączenia pracodawców w zintegrowane działania edukacyjne;
3. określenie obszarów badawczych dla planowanych trzech cykli badań kapitału ludzkiego dalej: (BKL), odnoszących się do kompetencji w sektorze motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, lub absolwentów rozpoczynających pracę; udział w badaniach BKL
4. identyfikacja potrzeb sektora w obszarze kwalifikacji;
5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora motoryzacji w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze motoryzacji, co powinno zniwelować ich dotychczasową marginalizację w tym zakresie;
7. współpraca z instytucjami międzynarodowymi w zakresie tworzenia ponadnarodowych sektorowych zintegrowanych ram kwalifikacji sektora motoryzacji, jako obszaru zintegrowanego rynku motoryzacyjnego Unii Europejskiej;
8. współpraca z ministrem właściwym ds. motoryzacji.

Rozdział 2

Skład oraz organizacja prac Rady
1. Skład Rady

1.1. Rada liczy nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 członków, w tym co najmniej po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przedsiębiorców oraz – jeżeli zostanie wskazany – co najmniej 1 przedstawiciel ministra właściwego dla danego sektora gospodarki.
1.2. Rada podejmuje działania mające na celu pozyskanie nowych członków.

2. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady

2.1. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i odwołuje członków Rady na wniosek Prezesa Agencji.
2.2. Kandydaci na członków Rady zgłaszani są ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, za pośrednictwem Prezesa Agencji, przez Grupę Sterującą. Grupa Sterująca zgłasza wniosek o odwołanie członka Rady do ministra właściwego do spraw gospodarki za pośrednictwem Prezesa Agencji.
2.3. Kandydatury członków Rady mogą zgłaszać podmioty zaliczane do jednej z niżej wymienionych grup interesariuszy:
a) pracodawcy i pracownicy, przedsiębiorcy należących do poszczególnych branż motoryzacji wchodzących w skład sektora motoryzacji (Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (C.29); Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (G.45);
z uwzględnieniem obszaru elektromobilności: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (C.27.11); Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (C.27.12); Produkcja baterii i akumulatorów (C.27.20); Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (C.27.90)).
b) podmioty świadczące usługi rozwojowe (w tym m.in. instytucje szkoleniowe
i szkoleniowo-doradcze, szkoły prowadzące kursy zawodowe, ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego),
c) organizacje pozarządowe, związki organizacji pozarządowych,
d) szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące,
e) wyższe szkoły i uczelnie,
f) instytucje rynku pracy,
g) partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
h) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
i) samorząd gospodarczy i zawodowy,
j) stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
k) administracja publiczna,
l) jednostki naukowe, w tym instytucje badawcze,
m) jednostki badawczo-rozwojowe.
n) Partnerzy Porozumienia zawartego na rzecz realizowanego projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”.
lub minimum dwóch członków rady
2.4. Kandydat na członka Rady musi spełniać następujące kryteria formalne:
• być reprezentantem jednej z grup interesariuszy tworzących Radę,
• zaakceptować cele i zasady działania Rady, w szczególności zawarte w: Umowie o współpracy, Regulaminie Rady, Uchwałach Rady;
• złożyć deklarację przystąpienia do Rady;
• wskazać osobę będącą jego przedstawicielem wraz ze wskazaniem zastępcy.
2.5. Kandydat na członka Rady musi spełniać następujące kryteria merytoryczne (aby zostać członkiem Rady należy spełniać co najmniej 2 z 6 następujących kryteriów):
1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora,
2) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora,
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora,
4) doświadczenie związane z opiniowaniem, tworzeniem lub współtworzeniem programów edukacyjnych dot. sektora,
5) uczestnictwo w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji lub Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora,
6) prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze w okresie 2 lat od daty zadeklarowania przystąpienia do Rady.
2.6. Spełnienie przez kandydata w/w kryteriów stwierdza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi Przewodniczący Rady, Grupa Sterująca i Animator.
2.7. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
a) rezygnacji z udziału w pracach Rady;
b) odwołania przez jednostkę delegującą;
c) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecność na posiedzeniach plenarnych Rady;
d) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecność na posiedzeniach Branżowej Grupy Roboczej;
e) kiedy członek Rady dokona zmiany aktywności działalności zawodowej na działalność nie związaną z celami i założeniami Rady
f) wystąpienia innych przyczyn

3. Sposób powoływania oraz czas trwania kadencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady

3.1. Grupa Sterująca powołuje na czas nieokreślony Przewodniczącego Prezydium Rady. Przewodniczący Prezydium i członkowie Grupy Sterującej, będący zastępcami Przewodniczącego stanowią Prezydium Rady.
3.2. Przewodniczący Rady pełni następujące funkcje:
– przewodniczy posiedzeniom Rady,
– kieruje pracami Rady,
– zwołuje posiedzenia Rady,
– reprezentuje Radę w sprawach dotyczących jej działalności,
– wyznacza kierunki pracy Rady.
3.3. Decyzje Prezydium Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Posiedzenia Rady i sposób podejmowania uchwał

4.1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych.
4.2. Rada odbywa posiedzenia minimum dwa razy w roku, w terminach określonych w planie pracy Rady. Posiedzenia mogą odbywać się również w trybie zdalnym.
4.3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Posiedzenia Rady, których przedmiotem będzie sprawozdanie roczne zwołane mogą zostać również przez Grupę Sterującą.
4.4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – głos osoby go zastępującej.
4.5. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się podejmowania uchwał w trybie obiegowym. Członek Rady winien oddać głos do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania uchwały. Brak udziału w głosowaniu po tym terminie traktowany jest jako akceptacja uchwały.
4.6. Prace Rady wspiera Sekretarz Rady będący jednocześnie Animatorem Rady, który zapewnia obsługę techniczną Rady oraz kontakt z Grupą Sterującą.
4.7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni eksperci bez prawa głosu.
4.8. Rada podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
• uchwalanie rocznego sprawozdania z prac Rady,
• formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sektorze,
• opracowywanie strategii Rady i planu komunikacji,
• uchwalanie rocznych planów działania Rady.
4.9. Protokoły z posiedzeń Rady, posiedzeń prezydium wraz z załącznikami, są udostępniane członkom Rady przez e-mail lub na stronie internetowej Rady (zarejestrowanym członkom Rady). Inne dokumenty sporządzane przez Radę lub na jej zlecenie, w tym opracowania zespołów, grup roboczych i ekspertów są udostępniane na ogólnodostępnej stronie internetowej Rady.

5. Branżowe Grupy Robocze i zespoły eksperckie

5.1. Dla rozwiązywania poszczególnych zagadnień, Rada powołuje Branżowe Grupy Robocze.
5.2. Branżowe Grupy Robocze reprezentują poszczególne branże objęte zakresem działania Rady. Posiedzenia zespołów Branżowych Grup Roboczych, poświęcone realizacji wyznaczonych im zadań, będą miały na celu wypracowanie stanowiska branży w sprawie będącej przedmiotem obrad Rady.
5.3. Obecnie powołane zostały następujące Branżowe Grupy Robocze:
1. ds. produkcji,
2. ds. handlu i usług,
3. ds. rekomendacji i legislacji.
W miarę potrzeby liczba branżowych grup roboczych może ulec zmianie.
5.4. Pracami zespołu Branżowej Grupy Roboczej kieruje Lider wybrany przez zespół.
5.5. Zadaniem członka zespołu Branżowej Grupy Roboczej będzie przekazanie instytucji delegującej informacji o realizowanym zadaniu i uzyskaniu jej opinii w tej sprawie. Członek Zespołu przygotowuje pisemną informację o stanowisku instytucji, którą reprezentuje i przekazuje ją w określonym terminie pozostałym członkom Zespołu oraz Prezydium Rady.
5.6. Ze względu na rozległość sektora gospodarki, którego dotyczy funkcjonowanie Rady, do wykonania określonych zadań, Rada może powołać zespoły ekspertów. Eksperci zewnętrzni powoływani będą dodatkowo, stosownie do bieżących potrzeb i planu prac Rady.

6. Prawa i obowiązki członków Rady

6.1. Członkowie Rady biorą udział w posiedzeniach plenarnych Rady oraz co najmniej jednej Branżowej Grupy Roboczej.
6.2. Członkowie Rady mogą również uczestniczyć w pracach pozostałych Branżowych Grup Roboczych oraz zespołów eksperckich powoływanych do realizacji poszczególnych zadań.
6.3. Członek Rady ma prawo:
a) Udziału w pracach Rady i zespołu Branżowej Grupy Roboczej;
b) Głosowania w sprawach będących przedmiotem obrad;
c) Przedstawiania na posiedzeniach Rady i zespołów Branżowej Grupy Roboczej stanowiska branży, którą reprezentuje;
d) Upowszechniania w branży, którą reprezentuje wyników badań i analiz prowadzonych przez Radę;
e) Uczestnictwa (w charakterze eksperta) w realizacji zlecanych przez Radę badań i analiz dotyczących rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia na potrzeby tego rynku;
f) Uczestnictwa w organizowanych przez Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce rynku pracy w branży motoryzacyjnej;
g) zgłoszenia do Przewodniczącego Rady zastrzeżenia do treści protokołu (zdanie odrębne), wraz z wnioskiem o ich umieszczenie w protokole
6.4. Członek Rady ma obowiązek:
a) osobistego udziału w posiedzeniach Rady; obowiązek ten może być realizowany poprzez uczestnictwo w posiedzenia Rady przedstawiciela reprezentującego członka Rady;
b) powiadomienia o swojej nieobecności Sekretariat Rady w terminie minimum dwóch dni roboczych przed planowanym posiedzeniem, z wyjątkiem zdarzeń losowych, kiedy powiadomienie może nastąpić w terminie krótszym, ale nie później niż w przeddzień posiedzenia;
c) przekazywania propozycji zgłaszanych przez środowiska, które reprezentuje, dotyczących podejmowania przez Radę działań mieszczących się w zakresie jej kompetencji;
d) przygotowania i przedstawienia na posiedzeniu Zespołu lub Rady stanowiska środowiska, które reprezentuje, w sprawach będących przedmiotem prac Rady lub Zespołu;
e) przekazywania środowiskom, które reprezentują w Radzie, informacji o prowadzonych przez Radę działaniach na rzecz rozwoju rynku pracy w poszczególnych obszarach branży motoryzacyjnych oraz wynikach prowadzonych badań;
f) upowszechniania w środowiskach, które reprezentują informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK), Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), Sektorowej Ramie Kwalifikacji (SRK);
g) zachęcanie podmiotów, które reprezentuje do opracowywania i włączania do ZSK kwalifikacji, umożliwiających likwidację luki kompetencyjnej w danej branży;
h) zachęcania środowiska, które reprezentuje do aktywnego udziału w badaniach dotyczących rynku pracy w branży, udział w organizowanych przez Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce rynku pracy.
6.5. Członków obowiązują zasady i standardy zachowań etycznych, w szczególności dotyczące pracy w duchu wzajemnego poszanowania godności jej członków; dbania o wizerunek, autorytet i wiarygodność Rady;
6.6. Członkowie Rady i Branżowych Grup Roboczych zamieszkali poza miejscem posiedzenia Rady i Branżowej Grupy Roboczej, na własny wniosek, mogą uzyskać refundację
a) kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu na posiedzenie Rady, na podstawie biletów,
1. kosztów przejazdu niepublicznymi środkami transportu, do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu na odcinku od miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady,
2. dopuszczalne środki transportu publicznego: autobus, pociąg typu EC, EIC – 2 klasa, w przypadku pociągów typu TLK, IR, OSO, POS – 1 i 2 klasa, samolot do wysokości kosztów przejazdu 2 klasą EIC.
b) kosztów noclegu na podstawie rachunku, paragonu, faktury do wysokości kosztów kwalifikowanych.

7. Kontrola

7.1. Bieżącą kontrolę działania Rady zapewnia Grupa Sterująca.
7.2. Agencja zapewnia kontrolę jakości działalności Rady na podstawie sprawozdania rocznego.

Rozdział 3

Dokumentowanie pracy Rady

1. Z posiedzeń Rady i zespołów Branżowych Grup Roboczych sporządzane będą protokoły , których załącznik stanowić będą podjęte Uchwały.
2. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
3. Protokół powinien zawierać istotne ustalenia, podjęte uchwały i zdania odrębne.
4. Protokoły z posiedzenia Rady oraz protokoły z posiedzenia Branżowych Grup Roboczych przekazywane są Animatorowi w terminie 7 dni od ich podpisania.
5. Opracowania grup eksperckich będą zatwierdzane przez organ zlecający ekspertyzę: Zespół Branżowej Grupy Roboczej lub Prezydium Rady.
6. Zadania realizowane przez Radę i Branżowe Grupy Robocze podlegają wewnętrznej ewaluacji pod kątem stopnia realizacji założonych celów.

Rozdział 4

Zasady współpracy Rady z innymi podmiotami

1. Rada może inicjować współpracę z innymi podmiotami uznanymi przez nią za istotne dla realizacji celów i zadań Rady.
2. Organem właściwym do podejmowania decyzji o współpracy z innymi podmiotami jest Grupa Sterująca.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

1. Techniczną obsługę Rady zapewnia Animator Rady-pełniący funkcje sekretarza Rady.
2. Animator uczestniczy w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.
3. Rada dysponuje własną stroną internetową, prowadzoną przez Partnera Wiodącego projektu.
4. Niniejszy Regulamin zostaje uchwalony przez Grupę Sterującą i przesłany do Agencji.
5. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Grupy Sterującej i wchodzą w życie w 14 dni od ich uchwalenia.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.